PCWARE :: Információs oldal


Információs oldal

Általános Szerződési Feltételek

(Utoljára frissítve: 2015. December)

Üzemeltető jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor módosítani. Tanácsoljuk, hogy ezt az oldalt időről időre látogassa meg, hogy megismerje a hatályos Általános Szerződési Feltételeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TECH2U Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székhely:1126 Budapest, Hertelendy utca 13., adószám: HU14239900, telefonszám: +36 (1) 288-09732, email cím: info@tech2u.hu (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.pcware.hu (továbbiakban: Weboldal) internetes oldalon elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

1. Általános feltételek

1.1 Regisztráció: A Weboldal által nyújtott szolgáltatások, valamint a vásárlás igénybevételének feltétele a regisztrálás. Értékesítő Felhasználó esetén szükséges még írásos szerződés megkötése is. A Felhasználó lehet, minden korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy aki, vagy amely szabályosan regisztrál, és ezzel elfogadja a Weboldalra vonatkozó, mindenkor hatályos ÁSZF-et. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény (ráutaló magatartás), amely a Weboldalon való részvételt jelenti. Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A Weboldal adminisztrátora ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját és hiányos, vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt. A Weboldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a használat feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy a Felhasználók azonosítható legyenek a másik fél számára.

1.2 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, azaz akkor regisztrálhat és hozhat létre felhasználói fiókot, ha elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy ha 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy ha jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha saját nevében, valós személyes adatai illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

1.3 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet tagságonként. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

1.4 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mial címe kell, hogy legyen. Az e-mail címet a rendszer elfogadja, amennyiben még nem szerepel az adatbázisban. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A Weboldal Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

1.5 Közvetítői státusz: Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítése (kivéve a bakkártyás fizetést) a Weboldal Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. Mivel a vevő és az eladó közötti tranzakciókba Üzemeltető nem kapcsolódik be, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a Weboldal Üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

1.6 A Weboldalon leadott megrendelés beérkezéséről Üzemeltető értesítést küld az érintett Felhasználóknak. A Weboldal használata során nem jön létre jogviszony Felhasználók között. Vevő és eladó Felhasználók között adás-vételi, vagy szállítási szerződés a termék átadásakor, szolgáltatás megrendelése esetén a szolgáltatási szerződés aláírásakor jön létre. A szállítási költségeket a termék árak rendszerint nem tartalmazzák.

1.7 Garancia: A Weboldalon általában új termékek kerülnek feltüntetésre. Új termék esetén a garancia a PTK és kapcsolódó jogszabályok szerint érvényes.

2. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei

2.1 Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

2.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja:info@pcware.hu

2.3 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

2.4 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

2.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

3. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása

A Szolgáltatást csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. A regisztráció részletes leírása: A Felhasználó regisztrációt a Weboldal jobb-alsó részén található Vásárlói információk menüelem első sorában található Regisztráció feliraton kattintva kezdheti meg. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A Regisztrációnál csak a minimálisan szükséges információkat kérjük megadni, melyeket egy-egy konkrét szolgáltatás igénybevétele esetén szükséges kiegészíteni a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlen további információkkal, például címmel. A regisztráció lezárását követően a megadott mail címre küld a rendszer egy visszaigazolást. A szolgáltatás igénybevétele szolgáltató illetve kereskedelmi partner Felhasználó számára kizárólag a Felhasználó és Üzemeltető közötti írásos szerződés, majd regisztrálás alapján jöhet létre.

4. Személyiségi jogok védelme

4.1 A Weboldal Üzemeltetője a Weboldal felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

4.2 A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

4.3 Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

4.4 A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Weboldalon a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő szolgáltató illetve kereskedelmi partnerei számára átadja.

4.5 Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

4.6 Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

4.7 Üzemeltető a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre küldhet levelet, különösen a Weboldal szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, illetve hírleveleket. A hírlevelekről Felhasználók online le- és feliratkozhatnak. Ezek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

4.8 Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

4.9 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

5. Egyéb rendelkezés

5.1 Felhasználók tudomásul veszik a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

5.2 A felek kikötik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság kizárólagos illetékességét.

LiveZilla Live Chat Software